The Laboratory of biological electron microscopy and structural biology

(dr. fei sun’s lab)

 
 

HOME     RESEARCH     PUBLICATIONS     MEMBERS     ALBUM     SOFTWARE     CONTACT     LINKS

Employment:

2006  –             The laboratory of Biological Electron Microscopy and Structural Biology, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences

 

Education:

 

2002 – 2006     PhD in Biophysics, Tsinghua University, Beijing

   

    Thesis Title: Crystallographic studies on SARS-CoV nonstructural proteins nsp7-nsp8 complex                       

    Supervisor:  Professor Zihe Rao


1998 – 2002     BS in Biotechnology, Jilin University, Jilin

 

  Past research Project:

                    ●Structural study on SARS-CoV nonstructural proteins nsp7, nsp8, nsp10, nsp12 and nsp15

                    ●Structural study on mitochondrial respiratory Complex II from porcine heart

Publications

  1.  Lu G., Xu Y., Zhang K., Xiong Y., Li H., Cui L., Wang X., Lou J., Zhai Y.*, Sun F.* and Zhang X.C.* (2017), Crystal structure of E. coli apolipoprotein N-acyltransferase. Nature Communications, 8:15948. doi: 10.1038/ncomms15948.

  2. Lianfeng Wu, Li Wang, Guoqiang Hua, Kan Liu, Xuan Yang,Yujia Zhai, Mark Bartlam, Fei Sun and Zusen Fan. Structural Basis for Proteolytic  Specificity of the Human Apoptosis-Inducing Granzyme M1. The Journal of Immunology,2009,183,421-9

  3. Li S, Zhao Q, Zhou Q, Zhai Y. Expression, purification, crystallization and preliminary crystallographic study of the carboxy-terminal domain of the human   voltage-gated proton channel Hv1. ACTA F.2009,65:279-281.

 4. Zhongjun Hu, Xiaojuan Tian, Yujia Zhai, Wei Xu, Dong Zheng , Fei Sun. Cryo-electron microscopy reconstructions of two types of wild rabbit hemorrhagic disease viruses characterized the structural features of Lagovirus. Protein & Cell 1 (1),2010,48-58.

5. Zhou QiangJun, Sun Ji, Zhai Yu-Jia, Sun Fei. Prokaryotic Expression of Active Mitochondrial Uncoupling Protein 1. Progress in Biochemistry and Biophysics,2010,37(1):56-62

 6. Shu Jie Li, Qing Zhao, Qiangjun Zhou, Hideaki Unno, Yujia Zhai, Fei Sun. The Role and Structure of Carboxyl-terminal Domain of the Human Voltage-gated proton channel HV1. JBC, 2010

  7. Zhijie Li, Yujia Zhai, Junnan Fang, Qiangjun Zhou, Yunqi Geng and Fei Sun. Purification, crystallization and preliminary crystallographic analysis of very-long-chain acyl-CoA dehydrogenase from Caenorhabditis elegans Acta F,2010,F66,426-430

 8. Bin Lu , Yujia Zhai , Chan Wu , Xiaoyun Pang  , Zhiheng Xu,Fei Sun. Expression, purification and preliminary biochemical studies of the N-terminal 2 domain of leucine-rich repeat kinase 2. Biochimica et Biophysica Acta,2010

 9. Yanwu Huo, Zhongjun Hu, Kai Zhang, Li Wang, Yujia Zhai, Qiangjun Zhou,Gabe Lander, Jiang Zhu, Yongzhi He, Xiaoyun Pang, Wei Xu, Mark Bartlam, Zhiyang Dong and Fei Sun Crystal structure of group II chaperonin in the open state. Structure. Accepted.

 10. Huo X, Su D, Wang A, Zhai Y, Xu J, Li X, Bartlam M, Sun F, Rao Z. 2007. Preliminary molecular characteristic and crystallization of mitochondrial respiratory Complex II from porcine heart, FEBS J. 274: 1524-29.

 11. Su D, Lou Z, Sun F, Zhai Y, Yang H, Zhang R, Joachimiak A, Zhang XC, Bartlam M, Rao Z. 2006. Dodecamer Structure of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Nonstructural Protein nsp10. J Virol. 80(16):7902-8.

 12.  Xu X*, Zhai Y*, Sun F, Lou Z, Su D, Xu Y, Zhang R, Joachimiak A, Zhang XC, Bartlam M, Rao Z. 2006. New Antiviral Target Revealed by the Hexameric Structure of Mouse Hepatitis Virus Nonstructural Protein nsp15. J Virol. 80(16):7909-17.

 13. Zhai Y*, Sun F*, Li X, Pang H, Xu X, Bartlam M & Rao Z. 2005. Insights into SARS-CoV transcription and replication from the structure of the nsp7–nsp8 hexadecamer. Nat.Struct. Mol. Biol. 12(11): 980-986

 14.  Sun F, Huo X, Zhai Y, Wang A, Xu J, Su D, Bartlam M& Rao Z. 2005. Crystal structure of mitochondrial respiratory membrane protein complex II. Cell, 121: 1043-1057.

Dr. Yujia Zhai


Associate professor, Protein Crystallography

Institute of Biophysics, CAS

Tel: +86-(0)10-64888376

Fax:+86-(0)10-64888376

Email: yujia(AT)ibp.ac.cn (AT for @)